ความหนาแน่นประชากรโดยเฉลี่ย 74.98 คน/ตารางกิโลเมตร
 
ประกอบด้วยประชากร 1,821 ครัวเรือน จำนวน 6,298 คน ประกอบด้วย
 
ชาย 3,080 คน ร้อยละ 48.90
 
หญิง 3,218 คน ร้อยละ 51.10
 
 
  ประชากรส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่ตำบลเนินขี้เหล็ก ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น ทำนา ทำไร่ ส่วนการประกอบอาชีพทางด้านอุต สาหกรรม นั้น มีการทำเพียงเล็กน้อยเท่านั้น สำหรับอาชีพการ ค้าขายนั้นมีการทำกันไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นการ ค้าขายประเภทการขายของ ชำและขายอาหาร
 
เกษตรกรรม
 
รับจ้าง
 
ค้าขาย
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ค่ะ

 
 
   
  ตำบลเนินขี้เหล็ก มีพื้นที่ประมาณ 84 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 52,500 ไร่ ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม สลับกับ ที่ราบสูงเล็กน้อย ตำบล พื้นดินมีลักษณะเป็นดินปนทรายเป็น ส่วนใหญ่ ส่วนพื้นที่ที่เป็นที่ราบลุ่ม ก็จะมีลักษณะเป็นดินเหนียว เหมาะสำหรับการ เพาะปลูกข้าวแหล่งน้ำธรรมชาติใน เขตตำบล เนินขี้เหล็กไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่มีน้ำขังอยู่ ตลอดปีมีเพียง ลำคลอง หรือลำเหมืองเล็กๆ ไหลผ่านเท่านั้น
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว
  ทิศใต้
 
ติดต่อกับ
 
ถนนสายเอเชีย
(นครสวรรค์–กำแพงเพชร)
 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บ้านไร่ ,ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว  
 
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านทุ่งใหญ่ 30 36 66 29  
2   บ้านดงจังหัน 472 524 996 283
  3   านเนินขี้เหล็ก 86 89 175 48  
4   านเนินขี้เหล็ก 122 131 253 68
  5   บ้านหนองไร่ 371 386 757 207  
6   บ้านดงฉัตรหวาย 151 164 315 75
  7   บ้านหนองไม้ 245 253 398 140  
8   บ้านดงเพิ่ม 68 73 141 39
  9   บ้านหนองสังข์ 626 642 1,268 402  
10   บ้านหนองพลับ 334 359 698 203
  11   บ้านหนองน้ำผึ้ง 254 257 491 152  
12   บ้านหนองขี้วัว 321 324 645 175
      รวม 3,080 3,218 6,298 1,821