หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
สถานีอนามัยบ้านหนองสังข์
วัดหนองสังข์
“ภายในปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก จะพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่
เชิดชูผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงข้างชุมชน เตรียมคนสู่อาเซียน”
วิสัยทัศน์ อบต.เนินขี้เหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินขี้เหล็ก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ภายในปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก
จะพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ เชิดชูผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
เคียงข้างชุมชน เตรียมคนสู่อาเซียน”
1
2
3
4
5
 
  ที่ตั้ง และอาณาเขต
  องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 7 ถนนลาดยาว -หนองสังข์ ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่ประมาณ 84 ตารางกิโลเมตร หรือประมาร 52,500 ไร่
 
  จำนวนประชากร ในตำบล
  จำนวนประชากรทั้งหมด 6,319 คน แยกเป็น
  ชาย  3,087 คน คิดเป็นร้อยละ 48.85
  หญิง 3,232 คน คิดเป็นร้อยละ 51.15
  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,160 ครัวเรือน
  ความหนาแน่นเฉลี่ย 75.23 คน/ตารางกิโลเมตร
 
  อาชีพ ในตำบล
 
  ประชากรส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น ทำนา ทำไร่ เป็นต้น การทำไร่จะมี การเพาะปลูกพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วเขียว ถั่วลิสง ข้าวโพด และนอกจากนี้ยังมีการเพาะปลูกอ้อย และมันสำปะหลัง ส่วนการเลี้ยงสัตว์นั้น มีการเลี้ยงสำหรับไว้บริโภคในครัวเรือน เป็นส่วนใหญ่สัตว์ที่เลี้ยง เช่น เป็ด ไก่ สุกร เป็นต้น สำหรับการเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้านั้น มีบ้างเล็กน้อยเท่านั้น เช่น การเลี้ยงไก่เนื้อ สุกร เป็นต้น ส่วนการประกอบอาชีพ ทางด้านอุตสาหกรรมนั้น มีการทำกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เช่น ปั้มน้ำมัน โรงงานหินอ่อน เป็นต้น สำหรับอาชีพการค้าขายนั้น มีการทำกันไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นการค้าขายประเภท การขายของชำและขายอาหาร เป็นต้น
 
 


 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ค่ะ

 
 
  อาณาเขต ติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านไร่
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองนมวัว  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ถนนเอเชีย (นครสวรรค์-กำแพงเพชร)
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านไร่ และตำบลสระแก้ว  
 
  เขต การปกครอง
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านทุ่งใหญ่ 40 51 91 35  
2   บ้านดงจังหัน 466 496 962 329
  3   บ้านเนินขี้เหล็ก 103 99 202 59  
4   บ้านเนินขี้เหล็ก 122 129 251 78
  5   บ้านหนองไร่ 376 382 758 254  
6   บ้านดงฉัตรหวาย 152 174 326 101
  7   บ้านหนองไม้ 257 274 531 169  
8   บ้านดงเพิ่ม 63 72 135 43
  9   บ้านหนองสังข์ 632 648 1,280 487  
10   บ้านหนองพลับ 338 356 694 235
  11   บ้านหนองน้ำผึ้ง 232 242 474 164  
12   บ้านหนองขี้วัว 306 309 615 206
      รวม 3,087 3,232 6,319 2,160  
 
  สภาพ ภูมิประเทศ
 
ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบลุ่มสลับกับที่ราบสูงเล็กน้อย โดยเฉพาะทางตะวันออกของตำบล จะเป็นที่ราบสูงลาดเอียงไปทางทิศตะวันตกของตำบล พื้นดินมีลักษณะเป็นดินปนทรายเป็นส่วนใหญ่ ส่วนพื้นที่ที่เป็นที่ราบลุ่ม ก็จะมีลักษณะเป็นดินเหนียวเหมาะสำหรับการเพาะปลูกข้าว แหล่งน้ำธรรมชาติในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็กไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่มีน้ำขังอยู่ตลอดปีมีเพียงลำคลอง
  หรือลำเหมืองเล็ก ๆ ไหลผ่านเท่านั้น ดังนั้น โดยเฉพาะในฤดูแล้ง จึงทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่แห้งแล้ง หรือในฤดูฝนที่ทิ้งช่วงก็จะทำให้เกิดความแห้งแล้ง ทำให้ข้าวและพืชไร่เสียหายอยู่เสมอ ๆ ลำคลองและลำเหมืองที่ไหลผ่าน ตำบลเนินขี้เหล็กที่สำคัญ ๆ คือ ลำเหมืองหลวงพ่อพวง ซึ่งเป็นลำเหมืองที่ไหลมาจากตำบลลาดยาว ตำบลสระแก้ว และผ่านมายังตำบลเนินขี้เหล็ก บริเวณหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 3
 
  ภูมิอากาศ ในตำบล
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็กมีอากาศแห้งแล้ง

ฤดูหนาว ในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 14 องศาเซลเซียส

ฤดูร้อน อากาศร้อนจัดอุณหภูมิเฉลี่ย 39 องศาเซลเซียส

ฤดูฝน ฝนร้อนตกในช่วงเดือนเมษายน-พฤศจิการยน มักเกิด
ภาวะฝนทิ้่งช่วงในช่วง เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ปริมาณน้ำฝนตลอดปี 800-920 มิลลิเมตร