หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก [ 18 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็กว่าด้วยจรรยาขช้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 18 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตราฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
วัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไขเพิ่เมติม ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2550 [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งการย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงิน (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2550 [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
การเลื่อนระดับสายงานทั่วไปและสายงานวิชาการ [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
  (1)     2