หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 63  
 
ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) การประเมินคุณธรรมและความโร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
ประกาศมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
  (1)