หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนราม [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
คู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณ [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
คุ่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
  (1)     2