หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
สถานีอนามัยบ้านหนองสังข์
วัดหนองสังข์
“ภายในปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก จะพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่
เชิดชูผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงข้างชุมชน เตรียมคนสู่อาเซียน”
วิสัยทัศน์ อบต.เนินขี้เหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินขี้เหล็ก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ภายในปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก
จะพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ เชิดชูผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
เคียงข้างชุมชน เตรียมคนสู่อาเซียน”
1
2
3
4
5
 
  สภาพสังคม
  ความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
เนินขี้เหล็ก จะอาศัยอยู่รวมกันตามลักษณะของสังคมไทย คือ อยู่อย่างเรียบง่ายแบบสังคมของชาวชนบท จะมีบางส่วนเริ่มแยกครอบครัว และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ตามยุคสมัยปัจจุบัน และประชากรส่วนใหม่มีอาชีพเกษตรกรรม ด้านการศาสนามีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ ทำให้ชาวตำบลอยู่กันอย่างสงบสุข
 
  สถาบัน และองค์กรทางศาสนา
  ประชากรในตำบลเนินขี้เหล็ก ร้อยละ 99 นับถือ ศาสนาพุทธ
  มีวัด จำนวน 8 แห่ง
 
วัดดงจังหัน
 
วัดหนองไร่
 
วัดสังฆวิถี
 
วัดพรหมเขต
 
วัดเนินขี้เหล็ก
 
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
 
วัดเนินขี้เหล็ก2
 
วัดหนองน้ำผึ้ง
  ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
  ชาวบ้านในตำบล ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย เช่น การบวชนาค , การแต่งงาน , งานศพ,งานขึ้นบ้านใหม่ และประเพณีตามเทศกาลต่าง ๆเช่น ประเพณีสงกรานต์ และพิธีสำคัญทางศาสนา
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ค่ะ

 
 
  การสาธารณสุข ในตำบล
 

ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไร่ หมู่ที่ 5
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 9

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
  ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
 
   

มีป้อมตำรวจ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านหนองสังข์
 
  การศึกษา ในตำบล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง
 
ศพด.โรงเรียนบ้านดอนจังหัน หมู่ที่ 2
 
ศพด.บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 5
 
ศพด.โรงเรียนวัดสังฆวิถี หมู่ที่ 9

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง
 
โรงเรียนบ้านดอนจังหัน หมู่ที่ 2
 
โรงเรียนวัดหนองไร่ หมู่ที่ 5
 
โรงเรียนจันทราราษฎร์ หมู่ที่ 7
 
โรงเรียนวัดสังฆวิถี หมู่ที่ 9
 

ห้องสมุดประชาชน จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 12 แห่ง

ศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล จำนวน 1 ศูนย์