หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
สถานีอนามัยบ้านหนองสังข์
วัดหนองสังข์
“ภายในปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก จะพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่
เชิดชูผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงข้างชุมชน เตรียมคนสู่อาเซียน”
วิสัยทัศน์ อบต.เนินขี้เหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินขี้เหล็ก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ภายในปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก
จะพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ เชิดชูผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
เคียงข้างชุมชน เตรียมคนสู่อาเซียน”
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ค่ะ
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
 
 

ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
พัฒนาบำรุงรักษา ป่า ดิน และน้ำ
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา ท้องถิ่น
 
 

ส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   
สนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
 

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
   
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน
   
เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้บริหารและบุคลากรท้องถิ่น
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกชนิดในชุมชน
   
รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ละ เลิก และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
   
ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูสภาพร่างกาย และจิตใจของผู้เสพยาเสพติดให้คืนสู่สภาพปกติ